هنرمند معرقکار

دعوت به همکاری هنرمندان معرقکار

/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%82%DA%A9%D8%A7%D8%B1

در راستای حمایت از کار و تولید ایرانی معرق سید مجید اقدام به ایجاد فضای همکاری با هنرمندان معرقکار سراسر کشور نموده است. هنرمندان معرقکاری که در سراسر ایران عزیزمان مشغول به فعالیت و تولید انواع محصولات معرق به ویژه معرق چوب هستند میتوانند برای همکاری با معرق سید مجید در این طرح شرکت نمایند.